Gå til indhold Slice Created with Sketch.
Indlæg v. Jørgen Ramskov, direktør for Producentforeningen, Mette Nelund, fiktionschef for TV2, Claus Ladegaard, direktør for DFI
Jørgen Ramskov, direktør for Producentforeningen, Mette Nelund, fiktionschef for TV2, Claus Ladegaard, direktør for DFI i Fællessalen på Christiansborg

Direktør for Producentforeningen Jørgen Ramskov, fiktionschef for TV2 Mette Nelund og direktør for Det Danske Filminstitut Claus Ladegaard gav i et indlæg på konferencen hver deres bud på, hvad der bør prioriteres højest i en ny filmaftale, som medieordfører for Socialdemokratiet Mogens Jensen samlede op på.

Den nuværende politiske filmaftale udløber i 2023, og der skal derfor forhandles en ny aftale hjem. Ligeledes er en ny medieaftale under opsejling. Begge dele er af yderste vigtighed for bl.a. producenter og kunstnere, da de manglende rammer for vilkår og støtte på området gør fremtiden usikker for hele branchen.

Jørgen Ramskov: Der er grundlæggende et finansieringsproblem

Som repræsentant for Producentforeningen lagde første taler, Jørgen Ramskov, stor vægt på, at en sikring af finansieringen er alfa og omega i et kommende filmforlig og ligeledes i medieforliget. Han lagde op til, at kommende forlig ikke bare skal støtte spillefilm, men også sammenstykkes, så dokumentarfilm prioriteres som en del af en filmaftale.

Der skal styr på finansieringen Jørgen Ramskov, direktør i Producentforeningen
© Mikkel Krebs Behnke
Jørgen Ramskov, direktør for Producentforeningen

Ifølge Jørgen Ramskov er filmbranchen i dag underfinansieret grundet et stort fokus på serier frem for film, en manglende indtægt til reinvestering fra et næsten forsvundet dvd-salg og på grund af, at DR og TV2 i det nuværende forlig støtter filmproduktion på markedsvilkår, hvor de tidligere var forpligtet til at investere et fastsat beløb.

"DR og TV2 skal ikke længere støtte på markedsvilkår"

Jørgen Ramskov udtrykte på vegne af Producentforeningen et ønske om, at DR og TV2 vender tilbage til et direkte kulturpolitisk engagement ved, at ordningen med støtte på markedsvilkår skrottes i et nyt medieforlig.

Ifølge Jørgen Ramskov kan udenlandske investeringer på nuværende tidspunkt være svære at hente, når man ikke kan vise, at hjemlandets statsejerede public service-tv-stationer bakker op om et givent projekt. Ramskov ræsonnerede, at en genforpligtelse af DR og TV2 i dansk film vil være med til at afhjælpe det problem.

"Vi håber på en investeringsforpligtelse for streamingtjenesterne"

Derudover talte Jørgen Ramskov for vigtigheden af, at et kommende medieforlig vil indeholde en forpligtelse for streamingtjenesterne, så man sikrer reinvestering i danske produktioner og midler i DFI's støtteordninger.

Jørgen Ramskov lagde op til, at man i den sammenhæng bør kigge støtteordningerne igennem, så man sikrer det bedst mulige samarbejde med streamingtjenesterne, der ved en ny støttemodel også står til at kunne søge midler ved DFI.

Mette Nelund: Stor efterspørgsel på dansk indhold

Mette Nelund lagde i sit efterfølgende indlæg vægt på, at man anskuer branchen for film og serier som en samlet produktionsbranche, der er en del af det samme økosystem, og at man i kommende forlig tager højde for, hvordan denne fiktionsbranche har udviklet sig.

Hun lagde i den sammenhæng vægt på, at der er stor efterspørgsel på dansk indhold, men at samme efterspørgsel også har ført til et øget lønpres og derved større omkostninger for film og serier.

"Markedet fungerer"

Mette Nelund anførte, at hun modsat Jørgen Ramskov ikke mener, at TV2 og DR's forpligtelse på markedsvilkår er medskyldig i finansieringsproblematikken, eftersom de regionale fonde med overgangen til tv-stationernes nuværende vilkår for støtte er blevet tilført øget støtte til dansk film.

Vigtigt at se på den samlede branche Mette Nelund, fiktionschef for TV2
© Mikkel Krebs Behnke
Mette Nelund, fiktionschef for TV2

Mette Nelund gav i stedet udtryk for, at det i hendes optik er udtryk for, at markedet fungerer, og at der med nye internationale streamere faktisk bliver lavet produktionsaftaler, der også trækker finansiering til spillefilmene.

Hun gjorde opmærksom på, at TV2 er glade for deres forpligtelse og engagement i danske film, men at de ønsker at fortsætte på markedsvilkår.

"Produktionskapaciteten er afgørende"

For Mette Nelund er det vigtigste i et kommende filmforlig, at man får analyseret og taget hånd om de udfordringer, som er definerende for hele produktionsbranchen, og at der fortsat bliver uddannet arbejdskraft og sikret produktionskapacitet, så man kan efterkomme efterspørgslen, som hun mener på nuværende tidspunkt er skyld i en overophedning.

Claus Ladegaard: Vi underfinansierer i øjeblikket

Claus Ladegaard slog indledningsvist fast, at filmbranchen har et finansieringsproblem på trods af, at branchen på andre områder er forholdsvist velfungerende med nylige Oscar-nomineringer og høj kvalitet generelt.

Manglende finansiering er nemlig årsagen til, at der i dag kun produceres cirka 20 film om året mod cirka 30 i midten af 00'erne. På linje med Jørgen Ramskov berettede også Claus Ladegaard, at en mistet kilde til reinvestering grundet det svundne dvd-salg bærer en vigtig del af årsagen til finansieringsproblematikken. De penge, der tidligere blev brugt på fx dvd-salg, går i dag til abonnementer hos streamingtjenester, der hellere producerer serier end film.

Claus Ladegaard spåede, at de 20 årligt producerede film vil falde yderligere de kommende år, da der allerede er underfinansiering på området. Især produktionen af film på børn- og ungeområdet vil ifølge Claus Ladegaard være svær at opretholde.

"Vi er nødt til at komme op på 25 film om året"

Finansieringen er derfor Claus Ladegaards største mærkesag for et kommende filmforlig. Ifølge ham bør man sætte en målsætning om at komme op på 25 film om året og sikre et støtteniveau, så både børnefilm, dokumentarer og højbudgetfilm kan få tilstrækkelig støtte.

Vi skal op over 25 film om året Claus Ladegaard, direktør for DFI
© Mikkel Krebs Behnke
Claus Ladegaard, direktør for DFI

Derudover bør man genengagere DR og TV2 i danske film. Claus Ladegaard peger her på både økonomien og antallet af film, der støttes, men gør også opmærksom på, at der med det nuværende forlig er opstået en distributionsudfordring, hvor for mange danske biograffilm ikke hurtigt nok udsendes af de offentligt ejede public service-tv-stationer.

Claus Ladegaard finder, at vilkårene i det nuværende filmforlig har udfordret samarbejdet med tv-stationerne og afslutter med en opfordring til en øget regulering i den kommende filmaftale.

Mogens Jensen forventer medieforlig inden sommer

Mogens Jensen var enig i udfordringerne med finansieringen og lagde op til, at man forsøger at finde en løsning i de kommende medie- og filmforhandlinger.

Han mindede derudover om, at årsagen til at TV2 og DR fik muligheden for at støtte på markedsvilkår, og at man i samme ombæring kanaliserede midler over i DFI i det seneste forlig, var, at der fra producenternes side var utilfredshed med at skulle søge midler så mange steder. Ligeledes udfordrede Mogens Jensen udlægningen om besværet med at hente udenlandske investeringer, når baglandet ikke er med, da støtte fra DFI må regnes som et udtryk for hjemlig opbakning.

Mogens Jensen gjorde afslutningsvist opmærksom på, at han afventer en evaluering af den nuværende filmordning fra Kulturministeren. Han har forventninger om et medieforlig inden sommer og et filmforlig i efteråret.